Privacybeleid

Privacybeleid Lumiax Lichttechniek

Lumiax Lichttechniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen als u de website en/ of diensten van Lumiax Lichttechniek gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn www.lumiax.nl, Exportweg 9301 ZV Roden telefoon 0628656412

Lumiax Lichttechniek is een VOF gevestigd in Zevenhuizen Kromme Kolk 7, 9354 TJ, kantoorhoudend in Roden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67465269. Lumiax Lichttechniek is een lichttechnische groothandel die gespecialiseerd is in levering van ledsystemen, lichtplanning/ lichtregeling, domotica en projectrealisatie.

Dit privacybeleid is van toepassing op:

 • Klanten/relaties van Lumiax Lichtechniek;
 • Potentiele klanten/ relaties met wie Lumiax Lichttechniek contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;
 • Ontvangers van e-mails van Lumiax Lichttechniek;
 • Alle andere personen die contact opnemen met Lumiax Lichttechniek of van wie Lumiax Lichttechniek persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lumiax Lichttechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik van onze diensten maakt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Rechtsvorm
 • Bedrijfsnaam
 • KVK-nummer
 • Factuuradres
 • Postcode en plaats
 • E-mailadres
 • IP-adres / domotica integratie in netwerken
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type/ domotica integratie/ programmering
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die actief door u worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website van Lumiax Lichttechniek aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegeven verwerken

Lumiax Lichttechniek verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming
 • Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: wettelijke verplichting
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: gerechtvaardigd belang, toestemming
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Grondslag: gerechtvaardigd belang, toestemming
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Grondslag: gerechtvaardigd belang, toestemming en overeenkomst
 • Lumiax Lichttechniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Grondslag: gerechtvaardigd belang en toestemming
 • Lumiax Lichttechniek verwerkt ook persoonsgegevens voor wettelijke verplichting zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van Lumiax Lichttechniek. Grondslag: wettelijke verplichting.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt vb via een formulier op onze website, bewaren wij die berichten. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant is. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server en op die van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

Geautomatiseerde besluitvorming

Lumiax Lichttechniek neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Lumiax Lichttechniek zit.

Lumiax Lichttechniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen

Snelstart online boekhoudprogramma voor de verwerking van administratie, facturering en boekhouding. In Snelstart worden de klantgegevens vastgelegd.

Google Analytics gebruiken wij om bezoekers te analyseren zodat wij onze activiteiten kunnen aanpassen aan de gewenste doelgroep.

Hoe lang Lumiax Lichttechniek persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Lumiax Lichttechniek verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren hanteert Lumiax Lichttechniek de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dit uit dit privacybeleid blijkt.

Lumiax Lichttechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en wij verstrekken uw gegevens aan derden voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven heeft dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist in het kader van uw gebruik van onze diensten/producten.

Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden) van Lumiax Lichttechniek. Persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Lumiax Lichttechniek daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.  Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Lumiax Lichttechniek sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lumiax Lichttechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Lumiax Lichttechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van betreffende social media platform, evenmin voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites en social media platforms.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en heb ik wij toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lumiax Lichttechniek en heeft u recht op de gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bewaar op de verwerking van uw persoonsgegeven sturen naar info@lumiax.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lumiax Lichttechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Datalekprotocol/ Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG geldt een meldplicht in geval van een datalek. Dit houdt in dat Lumiax Lichttechniek zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 72 uur, de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van elk datalek dat resulteert in een aanzienlijke kans op of ernstig nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Indien het waarschijnlijk is dat het datalek ook resulteert in ongunstige gevolgen voor uw privacy dan zal Lumiax Lichttechniek u ook op de hoogte stellen. Lumiax Lichttechniek houdt ook een overzicht bij van voorgevallen datalekken. Op dit moment heeft geen enkele datalek plaatsgevonden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lumiax Lichttechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. http) en maken wij gebruik van SSL=Secure Socker Layer). Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de behandelende vennoot ingezien kan worden.

Wijziging privacybeleid

Lumiax Lichttechniek kan dit privacybeleid veranderen. Wanneer er wijzigingen zijn, dan zal Lumiax Lichttechniek de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen dit vermelden op onze website en daarbij laatstgenoemde wijzigingsdatum vermelden. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via: info@lumiax.nl

Dit document is opgesteld op 23 mei 2018